/warunki-korzystania-z-serwisu.html Nestor24 | Warunki Korzystania

Warunki Korzystania z Serwisu

Witamy na naszej stronie

Witamy w serwisie internetowym Nestor24 (www.nestor24.com) („Strona”). Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu („Warunki”) stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą jako Użytkownikiem Strony („Użytkownik”) a Nestor24 Joanna Tafil, która reguluje sposób, w jaki korzystasz ze Strony, w tym ze wszystkich powiązanych zakładek, materiałów udostępnionych do pobrania, informacji, zdjęć bądź innych dokumentów („Treści”) pojawiających się na Stronie. Odwiedzając Stronę wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz naszej Polityki Prywatności, niniejszym włączonej do Warunków. Zapoznaj się dokładnie z Warunkami Korzystania z Serwisu oraz Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków nie powinieneś odwiedzać Strony ani z niej korzystać.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszelkie Treści zamieszczone na niniejszej Stronie – w tym między innymi kod i oprogramowanie, tekst, projekty, grafiki, logo oraz inne znaki towarowe i usługowe, identyfikacje marki, ikony, obrazy, zdjęcia, nagrania audio, pliki do pobrania, interfejsy – stanowią informacje prawnie zastrzeżone oraz wyłączną własność Nestor24 i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie, znak towarowy i inne prawa własności intelektualnej. W odniesieniu do wszelkich Treści zamieszczonych na niniejszej Stronie zabronione jest ich kopiowanie, publikowanie, dystrybucja, eksponowanie, odtwarzanie bądź transmitowanie w jakiejkolwiek formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, w tym między innymi środków elektronicznych lub mechanicznych, wykonywanie fotokopii, nagrywanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Nestor24.

Logo (znak towarowy) Nestor24 jest zarejestrowanym znakiem towarowym Nestor24, który nie może być wykorzystywany bez uprzedniej pisemnej zgody Nestor24. Wszelkie prawa, których nie wyrażono w sposób bezpośredni są zastrzeżone.

Materiały pochodzące od osób trzecich

Treści publikowane na naszej Stronie mogą od czasu do czasu zawierać obrazy lub inne materiały niebędące własnością Nestor24, takie jak fotografie, nagrania video, utwory muzyczne, pliki audio, a także nazwy, znaki towarowe lub logo osób trzecich (w tym byłych i obecnych Klientów Nestor24 lub wybranych pracowników). Opisane materiały pochodzące od osób trzecich mogą zawierać informacje lub inne elementy publikowane w mediach bądź w innych miejscach; mogą również zawierać nazwę lub znak towarowy mediów lub miejsc, w których zostały opublikowane. Jakiekolwiek wykorzystanie tego typu materiałów pochodzących od osób trzecich jest ściśle zabronione, chyba że zadbano o uprzednią pisemną zgodę rzeczonych osób trzecich.

Dozwolone wykorzystanie

Możesz uzyskiwać dostęp, czytać, wyświetlać na swoim komputerze lub innym urządzeniu, pokazywać, słuchać, drukować, pobierać oraz przechowywać jedną kopię informacji, które publikujemy lub transmitujemy na niniejszej Stronie lub które udostępniamy do pobrania za pośrednictwem niniejszej Strony na Twój prywatny i niekomercyjny użytek informacyjny pod warunkiem, że nie będą dokonywane żadne modyfikacje, przedruki lub kopie niniejszych Treści oraz pod warunkiem, że nie zostaną usunięte informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych zastrzeżeniach odnoszących się do własności zamieszczone na Treściach. Na wszystkich kopiach należy w widocznym miejscu umieścić informację o prawach autorskich Nestor24. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie Treści zamieszczonych na Stronie – w tym między innymi modyfikowanie, przedruk, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, udzielanie licencji lub tworzenie prac pochodnych na podstawie jakiegokolwiek materiału, informacji, oprogramowania, produktów bądź usług lub ich części uzyskanych ze Strony – jest bezwzględnie zabronione.

Zabronione jest również kadrowanie Treści Strony lub ich podłączanie pod inne strony niż strona główna, a także wykorzystywanie meta tagów bądź innego „ukrytego tekstu” zawierającego treści pochodzące z naszej Strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Materiały dostarczane przez Użytkownika

Ze Strony można korzystać pod warunkiem, że korzystanie to będzie zgodne z prawem, z niniejszymi Warunkami oraz z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Strony, w tym między innymi za zgodność z prawem, wiarygodność, odpowiedni charakter, oryginalność oraz posiadanie praw autorskich do wszelkich tego typu materiałów bądź treści. Za pośrednictwem niniejszej Strony zabronione jest przesyłanie, dystrybucja lub innego rodzaju publikowanie materiałów bądź treści, które: (a) są nieprawdziwe, sfałszowane, oszczercze, zniesławiające, obraźliwe, obsceniczne, groźne lub w inny sposób niedopuszczalne, poufne, nielegalne, a także naruszające prywatność lub prawo do komercyjnego wizerunku, naruszające prawa własności intelektualnej, obelżywe i/lub nielegalne; (b) mogą stanowić przestępstwo lub nakłaniać do jego popełnienia, naruszać prawa którejkolwiek ze stron bądź stanowić jakąkolwiek podstawę do podciągnięcia do odpowiedzialności lub naruszać jakiekolwiek prawo; lub (c) mogą zawierać wirusy, robaki lub inne złośliwe oprogramowanie, agitację polityczną lub listy rozsyłane systemem łańcuszkowym, masową korespondencję bądź jakąkolwiek inną formę SPAMu.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że nie będzie przesyłał nam żadnych materiałów promocyjnych, reklamowych, bądź materiałów o podobnym charakterze, na których otrzymywanie nie wyraziliśmy zgody.

Zabrania się korzystania z nieprawdziwego adresu e-mail lub innych danych osobowych, podszywania się pod inną osobę lub podmiot bądź w inny sposób wprowadzania w błąd odnośnie pochodzenia materiałów lub treści.

Osoby poniżej 18tego roku życia

Osoby niepełnoletnie (poniżej 18tego roku życia) nie są uprawnione ani upoważnione do wyświetlania ani korzystania ze Strony i zwracamy się do nich z prośbą, by nie przesyłały nam żadnych informacji, treści ani materiałów.

Strona zawiera linki do innych serwisów, które według nas mogą Cię zainteresować. Nie wspieramy ani nie sponsorujemy żadnych serwisów powiązanych z trzecimi stronami ani informacji, produktów lub usług zawartych na serwisach należących do stron trzecich, nie mamy również kontroli nad serwisami trzecich stron ani nad ich zawartością. Serwisy stron trzecich odwiedzasz i korzystasz z nich tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Pamiętaj, że inne strony funkcjonują w oparciu o swoje własne umowy z użytkownikami i oświadczenia o poufności, z którymi powinieneś się zapoznać.

Dostępność Strony i wsparcie

Stronę można odwiedzić zawsze, gdy jest ona dostępna. Nie gwarantujemy dostępności Strony ani zawartych na niej materiałów. Czasami Strona może być niedostępna z przyczyn technicznych, w celu aktualizacji lub z innych powodów. W maksymalnym stopniu dozwolonym przez obowiązujące przepisy zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia, ograniczenia lub zablokowania dostępu do Strony bądź zaprzestania udostępniania całości lub części zawartości Strony w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku zapewniania wsparcia w związku ze Stroną bądź Treściami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zamieszczone na niniejszej Stronie są bezpłatne i przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Między Tobą jako Użytkownikiem a Nestor24 nie zachodzą stosunki biznesowe ani stosunki związane z dostarczaniem profesjonalnych usług.

Treści zawarte na niniejszej Stronie mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny i mogą, ale nie muszą odzwierciedlać najnowsze osiągnięcia w swojej dziedzinie; w związku z tym nie obiecujemy ani nie gwarantujemy poprawności i kompletności informacji przedstawionych na Stronie. Na treściach zawartych na Stronie nie należy się opierać ani nie należy wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uzyskania opinii z głównego, bardziej dokładnego i kompletnego lub aktualnego źródła informacji.

Nestor24 zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za działania podjęte lub niepodjęte w oparciu o część lub całość treści zawartych na Stronie

W odniesieniu do Treści zawartych na Stronie nie udziela się żadnej gwarancji, dorozumianej, wyraźnej bądź ustawowej, w tym między innymi gwarancji nienaruszenia praw stron trzecich, tytułów prawnych, pokupności, przydatności do określonego celu czy gwarancji niewystępowania wirusów komputerowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nestor24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty bezpośrednie bądź pośrednie, szczególne, retorsyjne, sankcyjne, uboczne bądź wynikowe, w oparciu o jakąkolwiek doktrynę dotyczącą odpowiedzialności, wynikające lub powiązane z:

W każdym wypadku, nawet jeśli zgłaszający roszczenie poinformuje Nestor24 lub jego przedstawicieli o możliwości zaistnienia tego typu szkody, straty lub kosztu.

Odszkodowanie

Jako Użytkownik wyrażasz zgodę na to, że będziesz chronić Nestor24, dopilnujesz, by otrzymało odszkodowanie, a także zapobiegniesz konieczności zaspakajania roszczeń, odszkodowań, kosztów i wydatków, w tym opłacenia adwokata, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony.

Zmiany w niniejszych Warunkach

Nestor24 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu wedle własnego uznania oraz w dowolnym momencie bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika. Dalsze korzystanie przez Ciebie ze Strony po naniesieniu zmian w niniejszych Warunkach jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian.

Komentarze i Pytania

W przypadku pytań, komentarzy bądź wątpliwości związanych ze Stroną, w tym z publikowanymi na niej materiałami, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.